Дейности и услуги: Рекламно издание /Редактор Елисавета Кехайова; Компютърна обработка Галина Деликирова. – Кърджали: Библиотечно издание, 2022. - 22 с.


Рекламното издание за дейности и услуги на РБ „Н.Й.Вапцаров”, Кърджали се отпечатва по проект: „Дигитални трансформации”, финансиран от Национален фонд „Култура” по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“ 22.

Албум за проект "Контаминации на реалности : / Редактор Елисавета Кехайова; Автор и компютърна обработка Галина Деликирова; Дигитални арт творби. Галина Фероли. – Кърджали: Б.изд., 2022. - 25 с.

Изработен е албум с информация, снимки и кратко описание от всички дейности по проект „Контаминации на реалности”, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма „Визуални изкуства” 21.
Янева, Златка. Източни Родопи: Традиции, празници, обичаи, фолклор: Библиографски указател
/Златка Янева; Компютърна обработка Галина Деликирова, Анелия Димитрова. – София; Светулка 44 Атеней, 2019. – 138 с.

Традициите, обичаите, обредите, празниците и фолклорното богатство занимават хората от дълбока древност до наши дни, защото те са свързани с формирането на определени духовни ценности.
Събраният през годините писмен материал в Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров” е благодатна база за изработване на библиографския указател за традициите, бита, обичаите и фолклора на източнородопското население.


Библиографията е разпределена в 3 основни раздела.


I. Етнографски проучвания - включва ценни издания и статии за първите изследвания в Източнородопската област.
II. Традиционна народна култура - с два основни подраздела: Традиционна материална култура и Традиционна духовна култур а.
III. Фолклор - неразривно свързан с обичаите и празниците, включва
6
основни раздела, изброени в съдържанието на указателя.
Библиографският указател е изработен на базата на Краеведската картотека, БД „Краезнание”, ЕКК на Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров” . Използвани са електронните ресурси и на Национална биб ли отека „Св. Св. Кирил и Методий”. Голяма част от материалите са прегледани де визу.
Краеведският библиографски указател е предназначен за историци, етнографи, учители, изследователи на Източнородопския регион и всички, които се интересуват от традициите, обичаите, празниците, песните и легендите в този български край, богат на история и култура.60 години Регионална библиотека „Никола Й. Вапцаров”: Юбилейно библиографско издание Състав.
Зл. Янева, А. Димитрова, Тр.Гогова. –
[ Хасково: Полиграфюг], 2019. –
66 с.: със сн.

Изданието представя дейността
на Библиотеката през последните пет години. То е продължение на библиографиите: „25 години Окръжна библиотека ”Никола Й. Вапцаров - Кърджали”. Състав. Ив. Колева и др.; „ 45 години по пътя на книгата”. Състав. Зл. Янева и др.; 55 години традиция и съвременност; Състав. Зл. Янева и др.

Настоящото издание се състои от: Из Летописа на библиотеката; Публикации за библиотеката. Материалите са подредени хронологично-азбучно и обхващат периода декември 2014 - април 2019 година.

Юбилейното издание ще бъде полезно на краеведи, библиографи, изследователи на библиотечното дело в региона.

изтегли
Иван Балкански (1931-1986) :
Биобиблиография / Състав. Зл. Янева, Анелия Димитрова. - Кърджали: Нико-Н, 2018. - 20 с.

Библиографският указател има
за цел да представи публикациите
на Иван Балкански, дългогодишен уредник в отдел „Археология” в Историческия музей в Кърджали, известен изследовател на археологическите паметници в Източните Родопи.

Библиографското издание е предназначено за историци, краеведи, студенти и тези, които се интересуват от историята и археологическите проучвания в Източните Родопи.
Мария Николчовска: Биобиблиография / Състав.
Зл. Янева. - Кърджали: Нико - Н, 2017. - 32 с.

Библиографският указател представя публикациите на Мария Николчовска, дългогодишен уредник на отдел „Етнография” в Историческия музей - Кърджали, известен изслед овател на Източните Родопи, етнограф, чиито публикации са ценен източник за източнородопското краезнание. Библиографията има за цел да отрази най-пълно изследователската дейност на Мария Николчовска, да подпомогне тези, които се интересуват от бита, обичаите, празниците и поминъка на населението в Източните Родопи.
ТВОРЦИ, публикували в „Нов живот” – вестника на Източните Родопи : Биобиблиографски указател / Състав. Зл. Янева, А. Димитрова и Тр. Гогова. – Кърджали: Светулка 44 Атеней, 2016. – 76 с.
Изданието е посветено на
60 - годишнината на вестник
„Нов живот”.
КРЪСТАН ДЯНКОВ: 1933-1999:
Био-библиографски указател
/Състав. Златка Янева, Траяна Гогова, Анелия Димитрова. – Кърджали: РБ „Н. Й. Вапцаров”, 2016. – 44 с.
Библиографията е опит за цялостно представяне на творчеството на
един от големите български преводачи от английски език. Съдържа 160 описания, от периода 1957 до 2015 г., структурирани в няколко раздела: Кръстан Дянков като преводач; Кръстан Дянков – предговори и послеслови; Кръстан Дянков – съставител и редактор;
Публикации за Кръстан Дянков
и др.

изтегли
Традиция и съвременност:
55 години

[Регионална библиотека "Никола Й. Вапцаров"]: Библиография. - София: Светулка 44 Атеней, 2014. - 48 с.
Изданието е продължение на библиографиите "25 години Окръжна библиотека "Никола Й. Вапцаров - Кърджали". Състав. Ив. Колева и др., и "45 години по пътя на книгата". Състав. Зл. Янева и др.
Настоящото издание се състои от две части: Из Летописа на библиотеката и Публикации за библиотеката. Материалите са подредени хронологично и обхващат периода декември 2004 - октомври 2014 година. Библиографските описания са с продължаваща номерация и повечето от тях са придружени с анотации. Еднакви и близки по съдържание материали са обединени в едно библиографско описание. Приложен е и именен показалец, който включва имената на лицата, съдържащи се в библиографските описания и анотациите.

изтегли
КИРИЛ ПОПГЕОРГИЕВ: 1907-1988: Био-библиография. – Кърджали: РКР принт -ООД ,2010. – 104 с.
Библиографията се издава по повод 50-годишния юбилей на Регионална библиотека,”Н.Й.Вапцаров”
и 95 години на библиотечното дело в града.
Библиографският указател представя систематизирано публикациите на краеведа и журналиста Кирил Попгеоргиев,
когото наричат с право „Летописец на Източните Родопи”.
Целта на изданието е да запознае по-широк читателски кръг от историци, краеведи, учители и учащи се със изследователя на Източнородопския край.

изтеглиТрадиционни издания

[Четиридесет и пет] 45 години по пътя на книгата: Библиография. – София: Светулка 44, 2004. - 28 с.
Изданието е посветено на 45-годишния юбилей на Регионална библиотека „Никола Й. Вапцаров”.
Състои се от две части:
Пътеводител и Библиографски указател. Първата част съдържа исторически бележки за създаването и развитието на библиотеката,
хроника на по-важните дати, свързани с нея и характеристика на отделните структурни звена. Библиографската част включва
публикации за библиотеката за периода 1984 – ноември 2004 г.
Предназначен е за ползване от краеведи, преподаватели, студенти, ученици и др.

 
Tyxo.bg counter PageRank
Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров" - Кърджали © 2011