60 години Регионална библиотека „Никола Й. Вапцаров”: Юбилейно библиографско издание Състав. Зл. Янева, А. Димитрова, Гр. Гогова. – [ Хасково: Полиграфюг], 2019. – 66 с.: със сн.

Изданието представя дейността на Библиотеката през последните пет години. То е продължение на библиографиите:„25 години Окръжна библиотека ”Никола Й. Вапцаров - Кърджали”. Състав. Ив. Колева и др.; „45 години по пътя на книгата”. Състав. Зл. Янева и др.; 55 години традиция и съвременност; Състав. Зл. Янева и др.

Настоящото издание се състои от: Из Летописа на библиотеката; Публикации за библиотеката. Материалите са подредени хронологично-азбучно и обхващат периода декември 2014 - април 2019 година.

Юбилейното издание ще бъде полезно на краеведи, библиографи, изследователи на библиотечното дело в региона.

изтегли
Иван Балкански (1931-1986) :
Биобиблиография / Състав. Зл. Янева, Анелия Димитрова. - Кърджали: Нико-Н, 2018. - 20 с.

Библиографският указател има
за цел да представи публикациите
на Иван Балкански, дългогодишен уредник в отдел „Археология” в Историческия музей в Кърджали, известен изследовател на археологическите паметници в Източните Родопи.

Библиографското издание е предназначено за историци, краеведи, студенти и тези, които се интересуват от историята и археологическите проучвания в Източните Родопи.
Мария Николчовска: Биобиблиография / Състав.
Зл. Янева. - Кърджали: Нико-Н, 2017. - 32 с.

Библиографският указател представя публикациите на Мария Николчовска, дългогодишен уредник на отдел „Етнография” в Историческия музей - Кърджали, известен изслед овател на Източните Родопи, етнограф, чиито публикации са ценен източник за източнородопското краезнание. Библиографията има за цел да отрази най-пълно изследователската дейност на Мария Николчовска, да подпомогне тези, които се интересуват от бита, обичаите, празниците и поминъка на населението в Източните Родопи.
ТВОРЦИ, публикували в „Нов живот” – вестника на Източните Родопи : Биобиблиографски указател / Състав. Зл. Янева, А. Димитрова и Тр. Гогова. – Кърджали: Светулка 44 Атеней, 2016. – 76 с. Изданието е посветено на 60-годишнината на вестник „Нов живот”КРЪСТАН ДЯНКОВ: 1933-1999:
Био-библиографски указател /
Състав. Златка Янева, Траяна Гогова, Анелия Димитрова. – Кърджали: РБ „Н. Й. Вапцаров”, 2016. – 44 с.
Библиографията е опит за цялостно представяне на творчеството на
един от големите български преводачи от английски език. Съдържа 160 описания, от периода 1957 до 2015 г., структурирани в няколко раздела: Кръстан Дянков като преводач; Кръстан Дянков – предговори и послеслови; Кръстан Дянков – съставител и редактор;
Публикации за Кръстан Дянков
и др.

изтегли
Традиция и съвременност: 55 години
[ Регионална библиотека "Никола Й. Вапцаров"]: Библиография . - София: Светулка 44 Атеней, 2014. - 48 с.
Изданието е продължение на библиографиите "25 години Окръжна библиотека "Никола Й. Вапцаров - Кърджали". Състав. Ив. Колева и др., и "45 години по пътя на книгата". Състав. Зл. Янева и др.
Настоящото издание се състои от две части: Из Летописа на библиотеката и Публикации за библиотеката. Материалите са подредени хронологично и обхващат периода декември 2004 - октомври 2014 година. Библиографските описания са с продължаваща номерация и повечето от тях са придружени с анотации. Еднакви и близки по съдържание материали са обединени в едно библиографско описание. Приложен е и именен показалец, който включва имената на лицата, съдържащи се в библиографските описания и анотациите.

изтегли
КИРИЛ ПОПГЕОРГИЕВ: 1907-1988: Био-библиография. – Кърджали: РКР принт -ООД ,2010. – 104 с.
Библиографията се издава по повод 50-годишния юбилей на Регионална библиотека,”Н.Й.Вапцаров”
и 95 години на библиотечното дело в града.
Библиографският указател представя систематизирано публикациите на краеведа и журналиста Кирил Попгеоргиев,
когото наричат с право „Летописец на Източните Родопи”.
Целта на изданието е да запознае по-широк читателски кръг от историци, краеведи, учители и учащи се със изследователя
на Източнородопския край.

изтегли


Традиционни издания

[Четиридесет и пет] 45 години по пътя на книгата: Библиография. – София: Светулка 44, 2004. - 28 с.
Изданието е посветено на 45-годишния юбилей на Регионална библиотека „Никола Й. Вапцаров”. Състои се от две части:
Пътеводител и Библиографски указател. Първата част съдържа исторически бележки за създаването и развитието на библиотеката,
хроника на по-важните дати, свързани с нея и характеристика на отделните структурни звена. Библиографската част включва
публикации за библиотеката за периода 1984 – ноември 2004 г.
Предназначен е за ползване от краеведи, преподаватели, студенти , ученици и др.

 

 
Tyxo.bg counter PageRank
Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров" - Кърджали © 2011