Винаги сте добре дошли при нас,
приятели на библиотеката и почитатели на книгата!


Елисавета Кехайова
ДИРЕКТОР

e-mail: library_kli2003@yahoo.com


ОТДЕЛ “КОМПЛЕКТУВАНЕ”
Управлява процесите на развитие на единния библиотечен фонд. Проучва и следи състоянието на книжния пазар. Осъществява и поддържа контакти с книжни борси, издателства, редакции, книжарници и дарители. Отговаря за годишния абонамент на периодичните издания, с оглед на читателското търсене. В отдел „Комплектуване” се води цялата документация по придобиване, регистрация и отчисляване на библиотечните документи. От 2007 г. година отделът регистрира електронно всички новопостъпили документи, а от 2008 г. поддържа и изгражда електронен каталог на периодичните издания.
Сирма Евтимова - зав. отдел "Комплектуване", Антоанета Госпова - библиотекар.

ОТДЕЛ “ОБРАБОТКА И КАТАЛОГИЗАЦИЯ”
Обработва според изискванията на библиотечните стандарти новопостъпилите издания, класифицира ги по отрасли на знанието и ги предоставя за ползване на обслужващите звена. Поддържа системата от традиционни фишови каталози, Генерален (служебен) каталог на книгите в конвенционален вид (от създаването на библиотеката до днес) и Електронен каталог на книги и нетрадиционни носители на информация (от 2000 г. до днес).
Катя Петкова - зав. отдел, Аделина Топалова - библиотекар.

МЕТОДИЧЕН ОТДЕЛ

Възстановен е през 2008 г. след около десет годишно прекъсване. Оказва експертно-консултантска и квалификационна помощ по основните дейности на читалищните библиотеки от Кърджали и региона. Събира, обработва и предоставя информация за библиотечната дейност в региона на местни и държавни власти и предлага мерки за подобряване работата на библиотечната мрежа. Отделът инициира и провежда различни форми на поддържаща квалификация за библиотечните специалисти от областта.
Ивета Филипова - методист.

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКИ ОТДЕЛ И "КРАЕЗНАНИЕ"
Осъществява устно и писмено информационно обслужване чрез традиционните форми, автоматизираните бази данни и Интернет.
Разполага с богат фонд от справочни издания от общи и специализиран характер, както и библиографска сбирка от текущи и ретроспективни библиографски указатели.
Изработва писмени библиографски справки по отделни теми, по заявка на читатели и институции.
От 2008 г. поддържа тематични бази данни от аналитични описания на статии от вестници и списания, части от книги и сборници.
Извършва издателска дейност.

“Краезнание”
Събира, съхранява и предоставя за ползване книги, периодични издания и други носители на информация за Кърджалийския край.
Секторът е обособен през 1966 г. и се поставя началото на систематичната краеведска картотека, която включва анотирана библиографска информация за събития, факти и личности от Източнородопския край.
Изработват се устни и писмени библиографски справки, свързани с Кърджалийския край.
От 2007 г. поддържа електронна база данни “Краезнание”.
Траяна Гогова - завеждащ отдел, Анелия Димитрова - библиотекар, Петя Стоева - библиотекар.

ДЕТСКИ ОТДЕЛ
Обслужва регистрирани читатели, най-вече деца от 6 до 14 годишна възраст. Поддържа бази данни - Читателска картотека и Аналитично описание на статии. Стремежът на отдела е не само да удовлетвори информационните и културни потребности на децата и юношите, но да се опита заедно с тях, да превърне посещението и срещата с книгата в предпочитано удоволствие.
Галя Настева - завеждащ отдел, Росица Петрова - библиотекар.
тел.:
0879 421 807

ОТДЕЛ “ЗАЕМНА ЗА ВЪЗРАСТНИ”
Регистрира и обслужва читатели над 14 - годишна възраст с литература от всички отрасли на знанието. Предоставя на свободен достъп около 100 000 тома. Поддържа база данни Читателска картотека. Отделът предлага услугата МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ от фондове на други библиотеки в страната, когато съответните издания не се притежават от Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров”.
Към отдел „Заемна за възрастни” функционират Читалня "Обществени науки и периодика", Читалня "Изкуство" и Читалня „Естествени и приложни науки”.

Читалня „Обществени науки”
Предоставя на регистрирани читатели учебни, научни и справочни издания от областите: култура, философия, психология, религии, социология, политика, икономика, право, педагогика, етнография, езикознание, литературознание, география, история, както и изучаваната художествена литература.
Към нея се извършват копирни услуги и са обособени читателски работни места с достъп до интернет по Програма „Глобални библиотеки - България”.

Читалня "Изкуство"
Обслужва регистрирани читатели от всички възрастови групи. Колекцията на читалня „Изкуство” включва литература по теория и история на изкуствата, албуми с репродукции и листова графика. Нотните издания са представени от солфежи, школи за различни инструменти, партитури на музикални произведения. Фонотеката предлага грамофонни плочи, аудио и видеокасети, магнетофонни ролки, компактдискове и DVD.

Читалня „Естествени и приложни науки”
Специализирана читалня за техническа, природонаучна, медицинска и селскостопанска литература. Читалнята разполага и с фонд от български патенти и стандарти и фирмена литература.

Състав на отдела: Дафина Димитрова - завеждащ отдел, библиотекари: Мая Мечева, Петя Русева, Сабрие Хюсеин, Мария Малинова.

тел.: 0879 962 225

Административно - стопански отдел

Румяна Михайлова - ЗАС, домакин.
Албена Кичукова - счетоводител.

Информационнен център „Библионет”

Създаден през 2011 г. по Програма „Глобални библиотеки – България”.

Галина Деликирова - системен администратор.


Ибрахим Кьосеюмер - експерт проектна дейност.

Филиали: Филиал 2 - адрес: ж.к. Младост - 2.
Елена Гочева - библиотекар.


Филиал 3 - адрес: кв. Възрожденци, СОУ „П.Р.Славейков”.
Маргарита Бочукова - библиотекар.
GSM: 0879 421 806

 
Tyxo.bg counter PageRank Карта на сайта
Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров" - Кърджали © 2011