Бъди активен!

Екология в действие – обичаме и пазим природата

Проект: „Екология в действие – обичаме и
пазим природата“


Водеща организация:
Регионална библиотека
„Никола Йонков Вапцаров“


Водещ партньор:
Фондация "Глобални библиотеки - България"

Партньори:

1. НЧ „Обединение 1913”;
2. СУ „Вл. Димитров – Майстора”;
3. ОУ „Св. Климент Охридски”;
4. СУ „Отец Паисий”.

Финансиране: Сключен е договор за безвъзмездно финансиране МК – ДБФ –
45 от 25.11.2016 г. с Фондация „Глобални библиотеки – България” на стойност 3660 лв. и съфинансиране от РБ ”Н. Й. Вапцаров” в размер на 915 лв. Проекта е с продължителност пет
месеца от 01.12.2016 до 30.04.2017 г.


Цели на проекта:
Изграждане на устойчива екологична култура и възпитание на отговорно отношение към природата. Стремежът на екипа е да формира социално значими компетенции у децата за идентифициране и решаване на проблеми на околната среда от най-близкото обкръжение и формиране на култура за устойчиво развитие на природата в родния край. И не на последно място да утвърди библиотеката като активен участник в обществения живот.

Целева група на проекта:
Ще бъдат обучени 45 деца от училищата – партньори. Придобитите теоретични знания те ще приложат на практика в парковете „Арпезос – Север”, ”Горубсо” и „Простор”. Деца, граждани и гости на града ще обогатяват знанията си за същността, принципите, показателите и индикаторите на устойчивото развитие на околната среда чрез страницата на проекта.

Планирани дейности:
1. Управление на проекта - Изпълнение и отчитане на всички дейности в проекта. Дейността започва от началото на проекта и продължава до неговия край (05.12.2016 г. – 28.04.2017 г.);

2. Подготвителни дейности - подготовка на печатни материали за обученията; определяне на участници в обученията от 3-те училища - партньори; закупуване на материали, необходими за обученията.

3. Обучителни дейности - Провеждане на теоретични и практически обучения с всяка група от децата, които включват: Знания за екологичните обекти и процеси, пътищата и средствата за взаимодействието на обществото с природата и за характера на природоползването. Запознаване с флората и фауната на нашия град и защитените видове и местности в региона на Кърджали. Практическо обучение - работа в парковете „Арпезос – север”, „Горубсо” и „Простор”.

4. Изготвяне и издаване на „Наръчник на младия еколог” - Участниците в проекта, обучителите и библиотечните работници, ще подготвят и отпечат 200 броя „Наръчник на младия еколог” с основни правила за работата на еколога.

5. Създаване на интернет страница на проекта - към сайта на РБ „Н. Й. Вапцаров“, включваща полезна информация, списъци със „зелена” литература, препратки към сайтове с подобна насоченост, съвети за опазване на околната среда, както и излагане на снимков материал, публикуване на сигнали за замърсени места, застрашени дървета, нуждаещи се от грижи.


 


 
Всички права запазени © 2016. Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров", Кърджали.