И В А Н .. Б А Л К А Н С К И
Биобиблиография


Уводни бележки


Иван Балкански - очерк

Книги от Иван Балкански

Иван Балкански като съавтор

Статии на Иван Балкански в
периодични издания и сборници

Публикации за Иван Балкански

Показалци:
Именен показалец

Географски показалецУводни бележки

..Библиографският указател има за цел да представи публикациите на Иван Балкански, дългогодишен уредник в отдел „Археология” в Историческия музей в Кърджали.

.. Изданието съдържа 67 библиографски описания, структурирани в четири основни раздела:
Книги от Иван Балкански, Иван Балкански като съавтор, Статии на Иван Балкански
в периодични издания и сборници, Публикации за Иван Балкански.

.. Материалите са издирени от краеведската картотека на Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров”, БД „Краезнание” и са подредени хронологично. При необходимост към описанията са добавени кратки анотации. Включени са именен и географски показалец, които улесняват ползването и дават допълнителна информация за съдържанието на библиографията. В първия показалец са отразени имената на лицата, включени в библиографските описания. Подредени са азбучно - в инверсия. Срещу тях са посочени номерата на описанията, а вторият показалец посочва географските названия, които се срещат в публикациите.

. Библиографските записи са описани съгласно действащите стандарти: БДС 15419 - 82 „Библиографско описание на книги”; БДС 17269-91 „Библиографско описание: Аналитично описание на съставни части от публикации в книжни материали”.

.. Библиографското издание е предназначено за историци, краеведи, студенти и тези, които се интересуват от историята и археологическите проучвания в Източните Родопи.
 
Всички права запазени © 2018. Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров", Кърджали
Created Galina Feroli