И В А Н .. Б А Л К А Н С К И
Биобиблиография


Уводни бележки


Иван Балкански - очерк

Книги от Иван Балкански

Иван Балкански като съавтор

Статии на Иван Балкански в
периодични издания и сборници

Публикации за Иван Балкански

Показалци:
Именен показалец

Географски показалецСтатии на Иван Балкански в периодични издания и сборници
 

13.  Археологията - прозорец към миналото / Иван Балкански. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 31, 12 март 1968, с. 4.
Археологически проучвания в Източните Родопи.

14. Археологически разкопки в Пчеларово / Иван Балкански. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 88, 23 юли 1968, с. 4.

15. Тракийски могилен некропол в Пчеларово / Иван Балкански. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 115, 24 септ. 1968, с. 4.

16. Още за пчеларовския некропол / Иван Балкански. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 131, 31 окт.
1968, с. 4.

17. Археологически проучвания в Кърджалийски окръг / Иван Балкански. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 9, 21 ян. 1969, с. 4.

18. Археологията - средство за патриотично възпитание / Иван Балкански. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 46, 17 апр. 1969, с. 4.
Археологическите обекти в региона.

19. Наш граждански и патриотичен дълг: Необходимостта от устройване на постоянна археологическа експозиция [ за опазване на археологическите находки, открити в региона ] / Иван Балкански. // Н о в .
ж и в о т (Кърджали), № 120, 7 окт. 1969, с. 4.

20. Нова археологическа находка / Иван Балкански. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 126, 21 окт.
1969, с. 4.
Култови керамични съдчета, открити край с. Звездел.

21. Археологията възпитава патриотизъм / Иван Балкански. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 8, 17 ян. 1970, с. 2.
Дейността на археологическия отдел при Окръжния музей в Кърджали.

22. Древни надписи с буквите на кирилицата / Иван Балкански. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 62, 23 май 1970, с. 4.
За писмените паметници, открити при разкопките в региона, съхранявани в отдел „Археология” в музея.

23. Средновековни български крепости в окръга / Иван Балкански. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 120, 6 окт. 1970, с. 4.
Описание на крепостите край селата Сърнак, Железино, Башево.

24.  И камъните говорят…/ Иван Балкански. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 148, 10 дек. 1970, с. 4.
За археологическите обекти в района на с. Домище.

25. Плодоносна година [ на отдел „Археология” при Окръжния музей в Кърджали ] / Иван Балкански. // Н о в .ж и в о т (Кърджали), № 5, 2 февр. 1971, с. 4.

26. Дремсизова, Цв. и др. За най-старата история на Кърджалийски окръг / Цв. Дремсизова, Иван Балкански. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 76, 9 окт. 1971, с. 6.
За находките, открити край с. Вишеград.

27. Далечното минало на [село] Домище / Иван Балкански. // Р о д о п и , 1972, № 11, с. 38.

28. Постиженията са добри, задачите – големи / Иван Балкански. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 16, 5 февр. 1972, с. 2.
За дейността на кърджалийския музей през 1971 г.

29. Похвални прояви на родолюбие и патриотизъм / Иван Балкански. (Следи от вековете). // Н о в а .
с в е т л и н а , № 71, 13 юни 1972, с. 6.
Археологическите паметници в региона и необходимостта от проучването и опазването им.

30. Дремсизова-Нелчинова, Цветана и др. Две тракийски могили край село Островица, Кърджалийско / Цветана Дремсизова-Нелчинова, Иван Балкански. // М у з е и . и . п а м е т н и ц и . н а . к у л т у р а т а, 1972, 3, с. 12-14.

31. Археологически проучвания в Източните Родопи [в Крумовградско] / Иван Балкански. // Р о д о п и, 1973, № 5, с. 26-27.

32.  Дремсизова-Нелчинова, Цв. и др. Надгробна могила край с. Гледка / Цв. Дремсизова-Нелчинова, Иван Балкански. // А р х е о л о г и я , 1973, № 3, с. 58-69.

33. Тракийската крепост при с. Устра / Иван Балкански. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 35, 24 март 1973, с. 2.

34. Крумовградско - българска твърдина / Иван Балкански. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 105, 6 септ. 1973, с. 2.
Старини и археологически находки в района.

35.  Стари мостове в Източните Родопи / Иван Балкански. // Р о д о п и , 1974, № 2, с. 18-19.

36. Тракийско светилище при с. Лимец / Иван Балкански. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 40, 2 апр. 1974, с. 4.

37. Средновековни родопски крепости [в Източните Родопи] / Иван Балкански. //
С р е д н о ш к о л с к о . з н а м е, № 28, 23 апр. 1974.

38.  Средновековната крепост „Устра” / Иван Балкански. // В е к о в е , 1974, № 6, с. 54-56.

39.  Средновековната крепост Перперек / Иван Балкански. // Р о д о п и , 1974, № 6, с. 32-33.

40. Опис на крепостите в Крумовградско / Иван Балкански. // И з в . музеите Юж. България, 1, 1975, с. 125-135.

41.  La forteresse thrase Ostar kamak pres du village D`oustra, departement de Kardzali / Iv. Balkanski. //
P u l p u d e v a: Semaines Philippopolitaines de l`histoire et de la culture Thrace: [ Т. ] 1 . – Sofia, 1976,
s. 168-172.

42. Опис на крепостите в Момчилградско / Иван Балкански. // И з в . музеите Юж. България, 3, 1977, с. 131-138.

43.  Шест хилядолетия човешко присъствие в Родопите / Иван Балкански. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 121, 8 окт. 1977, с. 4.
Описание на археологически обекти в региона.

44. Тракийски скални гробници [ в Източните Родопи ] / Иван Балкански. // А х р и д ъ , 1, 1978, с. 63-66.

45.  Тракийски надгробни могили [ в Източните Родопи ] / Иван Балкански. // А х р и дъ , 1, 1978,
с. 67-69.

46.  Водохранилища в крепостите на Източните Родопи / Иван Балкански. // И з в . музеите Юж. България, 4, 1978, с. 111-118.

47.  Средновековната крепост „Перперикон” / Иван Балкански. // П р о г р е с (Перперек), № 2, 31 ян. 1980, с. 2.

48.  Историческа забележителност в нашия окръг/ Иван Балкански. // Р о д о п с к и . с т р о и т е л (Кърджали), № 22, 30 ноем. 1980, с. 2.
За средновековната крепост Устра.

49.  Колективни монетни находки [ намерени в Крумовградско ] / Иван Балкански. // А р д а (Крумовград), № 21-22, 16 дек. 1980, с. 4.

50.  Средновековна крепост в Пчеларово / Иван Балкански. // Р о д о п с к и . с т р о и т е л (Кърджали), № 23-24, 30 дек. 1980, с. 3.
Описание на крепостта в местността Градището.

51.  Средновековно селище и некропол при с. Татул, Кърджалийско / Иван Балкански. // И з в . музеите Юж. България, 9, 1983, с. 87-97. 

 
 
Всички права запазени © 2018. Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров", Кърджали
Created Galina Feroli