Мария НиколчовскаБиобиблиография

 Статии на Мария Николчовска в периодични издания и сборници

 

1972

14. Характерни особености на източнородопския женски костюм / Мария Николчовска. // Н о в
ж и в о т (Кърджали), № 128, 24 окт. 1972, с. 3.

1974

15. Изводи от една изложба [ „Взаимно влияние в бита на българското и турското население от Източните Родопи”, открита в Кърджали ] / Мария Николчовска. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 25, 26 февр. 1974, с. 4.

1975

16. Чехларството в Тихомир, Крумовградско / Мария Николчовска. // И з в. музеите Юж. България, 1, 1975, с. 151-162.

1976

17. Бубарството в Ивайловградско / Мария Николчовска. // И з в . музеите Юж. България, 2, 1976, с.195-208.

1977

18. Типове българско народно женско облекло в Кърджалийски окръг / Мария Николчовска. // И з в. музеите Юж. България, 3, 1977, с. 175-187.

19. Етнографски аспекти на съвременното тютюнопроизводство у българите от Кърджалийски окръг / Мария Николчовска. // И з в. музеите Юж. България, 4, 1978, с. 147-167.
Вж.: Р о д о п с к и . у с т р е м (Смолян), № 139, 24 ноем. 1977.

20. Престилката в народното женско облекло на турското население в Кърджалийски окръг. / Мария Николчовска. // //А х р и д ъ: Сборник по краезнание. – Кърджали, 1979, с. 39-55.

1980

21. Народно облекло, тъкани и везмо / Мария Николчовска. // Н и к о л ч о в с к а, Мария и др. Ивайловград и покрайнината му през Възраждането: [Албум] / Мария Николчовска, Иван Стефанов. – София, 1980, с. 18-21.

22. Особености на традиционната народна култура в Ивайловградско през Възраждането до второто десетилетие на XX век / Мария Николчовска. // Н и к о л ч о в с к а, Мария и др. Ивайловград и покрайнината му през Възраждането / Мария Николчовска, Иван Стефанов. - София, 1980, с. 12-21.

23. Народностна характеристика и демографски процеси в Ивайловградско през Възраждането до началото на XX век / Мария Николчовска. // Н и к о л ч о в с к а, Мария и др. Ивайловград и покрайнината му през Възраждането / Мария Николчовска, Иван Стефанов. - София, 1980, с. 5-11.

24. Поминъци на населението от Ивайловградско / Мария Николчовска. // И з в. музеите Юж. България, 6, 1980, с.151-164.

25. Усетът за красота в женската народна носия [в Източните Родопи]. / Мария Николчовска.
// 3 о р н и ц а (Кърджали), № 2, февр. 1980, с. 4.

26. Наследници на вековно богатство / Мария Николчовска. // 3 о р н и ц а (Кърджали), № 8, авг.1980, с.1,4.
Традиционната народна култура в Източните Родопи.

1981

27. Принадлежност на българите от Източните Родопи към две големи етнографски групи [рупци и тракийци] / Мария Николчовска. // И з в. музеите Юж. България, 7, 1981, с. 99-107.

28. Наследници на хилядолетна мъдрост / Мария Николчовска. // 3 о р н и ц а (Кърджали), № 6, юни. 1981, с. 1, 4.
За изложбата на етнографски ценности, подготвена от групата към задругата на народните художествени занаяти в Кърджали.

1982

29. Тъканна и везбена орнаментика у малоазийските българи, заселени в Ивайловград. / Мария Николчовска. // И з в. музеите Юж. България, 8, 1982, с. 109-121.

1983

30. Взаимовръзка на традиционната народна култура в Кърджалийски окръг / Мария Николчовска.
// Н а с л е д н и ц и на хилядолетна мъдрост и красота. Сб. материали от Първия национален преглед на етнографски материали. – София, 1983, с. 92-97.

31. Асимилацията и характерът на традиционните поминъци от Крумовградско / Мария Николчовска. // И з в. музеите Юж. България, 9, 1983, с. 101-114.

32. Съхранено през вековете. Коледните традиции в Източните Родопи / Мария Николчовска.
// Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 156, 31 дек. 1983, с. 3.

1984

33. Празник на настъпващата пролет / Мария Николчовска. // З о р н и ц а (Кърджали), № 2, февр.1984, с. 4.
За кукерските игри в с. Лъджа (сега квартал в Ивайловград).

34. Общото в източнородопските женски носии / Мария Николчовска. // Р о д о п и, 1984,
№ 10, с. 45-47.

35. Отглас от древен мироглед. Пасхалната традиция сред ислямизираното население в Източните Родопи / Мария Николчовска. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 59, 17 май 1984, с. 3.

1985

36. За българската етническа специфика на някои културни елементи у асимилираното родопско население / Мария Николчовска. // Д о к а з а т е л с т в а за българския произход на населението от Източните Родопи. - Кърджали, 1985, с. 116-132.

37. Коледната традиция в Родопите / Мария Николчовска. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 1, 1 ян. 1985, с. 3.

38. Женската носия в Източните Родопи / Мария Николчовска. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 14, 31 ян. 1985, с. 4.

39. Присъствие на българската културна традиция: Още за женската носия в Източните Родопи. / Мария Николчовска. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 23, 21 февр. 1985, с. 4.

40. Мартеницата и народните обичаи [в региона] / Мария Николчовска. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 26, 28 февр. 1985, с. 4.

41. Огънят на родолюбието / Мария Николч о вска ; Записа Мария Пилева. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 167, 13 окт. 1985; прил. Съвремие, № 4, с. 3.
Етнографското богатство в Източните Родопи

42. Коледа в Източните Родопи / Мария Николчовска. // З о р н и ц а (Кърджали), № 11, 29 дек.
1985, с. 1, 4.

1986

43. Етнографска характеристика на народната култура от селищна система с.Аврен / Мария Николчовска. // А в р е н с к и я т край в миналото: [Мат. от научно-теорет. конф., проведена на 20 май 1986 г.]. - Кърджали, 1986, с. 55-86.

44. Етнографски доказателства за произхода на ислямизираното население [в Източните Родопи] / Мария Николчовска. // И с т о р и я т а и ние: Сб. материали. - София, 1986, с. 90-92.
Вж и: Н о в а . с в е т л и н a , № 121, 10 окт. 1985, с. 2.

45. За някои устояли на асимилацията елементи на традиционната народна култура от района на с. Бенковски, Кърджалийски окръг / Мария Николчовска. // С е л и щ н а система Бенковски: Минало и настояще: [Мат. от науч. краев.конф., проведена на 13 дек. 1085 г.]. - Кърджали, 1986, с. 69-84.

46. Устойчивост на българската етническа специфика в Източните Родопи / Мария Николчовска.
// М е т о д и ч е с к и материал: В помощ на пропагандистите. - Кърджали, 1986, с. 39-65.

47. Българските села в Мала Азия / Мария Николчовска. // И з в . музеите Юж. България, 12, 1986 , с. 101-116.

48. Български народни елементи в обредите на източнородопското население / Мария Николчовска. // Н о в . ж и в о т , 1986, № 1, с. 15.

49. Празникът на червените яйца [ в Източните Родопи ] / Мария Николчовска. // З о р н и ц а (Кърджали), № 3, 30 март 1986, с. 1, 3.

50. Пасхалната традиция на ислямизираното българско население на Източните Родопи / Мария Николчовска. // Б ъ л г . ф о л к л о р , 1986, № 4, с. 39-44.

51. Наследено от векове. Разказваме за старинни пафти, открити от ученици от с. Воловарци. / Мария Николчовска . // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 84, 10 апр. 1986, с. 3.

52. Сътворено от българина: В Млечино е открита изложба на археологическото и етнографското наследство от района / Мария Николчовска. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 111, 13 май 1986, с. 3.

53. Не угасва българският дух / Мария Николчовска. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 123, 27 май 1986, с. 3.
И за народното облекло в района.

54. Под пепелта живеят въглени. Традиционното женско облекло в с.Горски извор е българско / Мария Николчовска. // З о р н и ц а (Кърджали ), № 6, 28 юни 1986, с. 1, 4.
Вж : Н о в. ж и в о т, 1986, № 7, 21-22.

55. Еднопрестилчената носия. Най-ранният вариант на народното облекло в [региона]. / Мария Николчовска. // Н о в . ж и в о т, 1986, № 11, с. 14-15.

56. Българска форма на красота. Народни носии от Източните Родопи / Мария Николчовска. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 279, 27 ноем. 1986, с. 3.

57. Зимни празници в Източните Родопи / Мария Николчовска. // Р о д о п и, 1986, № 12, с. 27-28.

1987

58. Народен и традиционен календар на населението от Източните Родопи / Мария Николчовска.
// М е т о д и ч е с к и материал: В помощ на пропагандистите. - Кърджали, 1987, с. 8-13.

59. Коледа в Източните Родопи. – Коледната традиция в Родопите / Мария Николчовска.
// М е т о д и ч е с к и материал: В помощ на пропагандистите. - Кърджали, 1987, с. 14-22.

60. Мартуване. – Мартеницата и народните обичаи на Първи март. / Мария Николчовска.
// М е т о д и ч е с к и материал: В помощ на пропагандистите. – Кърджали, 1987, с. 23-31.

61. Пасхалната традиция на българите в Източните Родопи, подложени в миналото на верска и езикова асимилация / Мария Николчовска. // М е ж д у н а р о д е н конгрес по българистика. 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. Т. 10. – София, 1987, с. 169-182.

62. Извори за женската традиционна носия от с. Долно Луково, Ивайловградско. / Мария Николчовска. // И з в. музеите Юж. България, 13, 1987, с.113-122.

63. Етнокултурно единство в облеклото от Източните Родопи / Мария Николчовска. // М у з е и ..и
п а м е т н. .к у л т , 1987, № 1, с. 51.54.

64. Това не е първото дарение на баба Кина [ Дерменджиева на Историческия музей в Кърджали ]… / Мария Николчовска. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 8, 11 ян. 1987, прил. Съвремие, № 1, с. 3.
Носия от Беломорска Тракия от 20-30 години на ХХ век.

65. Благослов на надеждата / Мария Николчовска. // Н о в . ж и в о т (Кърджали) , № 299, 20 дек. 1987, прил. Кръгозор, № 12, с. 4, 5.
Коледа в Източните Родопи.

66. Хлябът – молитва / Мария Николчовска . // З о р н и ц а (Кърджали), № 12, 27 дек. 1987, с. 1, 4.
Новогодишната обредност в Източните Родопи.

1988

67. Християнски и езически елементи в обредната практика на източнородопското население / Мария Николчовска. // Д е м о г р а ф с к и и етносоциални проблеми в Източните Родопи: [Сб. материали]. - Пловдив, 1988, с. 121-131.

68. Етнографски проучвания и традиционност [в региона] / Мария Николчовска. //
М е т о д и ч е с к и материал в помощ на пропагандистите. - Кърджали, 1988, с. 45-57.

69. Синоним на пролетното възраждане: Гергьовденската традиция на ислямизираното население от Източните Родопи / Мария Николчовска. // Н о в а . с в е т л и н а, № 55, 10 май 1988, с. 2.

70. Жизнена съдба и достойнство: По повод и в подкрепа на становището, изказано от Вълчо Табаков на страниците на в. "Нов живот" за неотложното реставриране и адаптиране към съвременната градска среда на архитектурния комплекс „Климент Охридски” / Мария Николчовска.
// Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 119, 23 юни 1988, с. 3.

71. Забране ният почитан идол / Мария Николчовска. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 170, 6 септ.
1988, с. 3.
За тепелика (метален накит) от района на Джебел.

72. Следи от старинна култура. Изграждане на дървени талпени къщи в Източните Родопи е свързано със стара българска строителна технология / Мария Николчовска. // Н о в . ж и в о т (Кърджали),
№ 183, 24 септ. 1988, с. 2, 3, 6.

73. Магия – родитба, магия – веселие: Празник в семейството / Мария Николчовска. // Н о в
ж и в о т (Кърджали), № 240, 17 дек. 1988, с. 1, 4, 5.
Коледа в Източните Родопи.

74. Да пазим архитектурното богатство / Мария Николчовска // А р д и н с к и . г л а с (Ардино), № 23, дек. 1988.
Проучване на традиционните жилища в Млечино.

1989

75. Носията [в Бенковския край]. / Мария Николчовска. // В ъ з х о д (Кирково), № 6, 10 февр. 1989.

76. Пречистващата сила на огъня. Християнски елементи в обредната практика на ислямизираното източнородопско население / Мария Николчовска . // О т е ч. ф р о н т, № 13267, 26 септ. 1989; № 13268, 26 септ. 1989.

77. Принос към изучаването на общобългарската традиционна гергьовденска обредност [и традиция на ислямизираното население от региона] / Мария Николчовска. // Б ъ л г . е т н о г р а ф и я, 1989, № 2, с. 48-56.

78. Великден [в Източните Родопи] / Мария Николчовска. (Традиция). // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 17, 25 апр. 1989, с. 4.

79. Коледа в Източните Родопи / Мария Николчовска. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 227, 11-13 дек. 1999, с. 6.

1991

80. Трудната собственост земя / Мария Николчовска. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 66, 2 авг. 1991, с. 3.
Земеделието - традиционен поминък на родопското население.

1993

81. Малоазийските българи в Ивайловградско: Спомени и предания за основаването и съществуването на български села в Мала Азия / Мария Николчовска. // Б ъ л г. ф о л к л о р, 1993,
№ 1, с. 22-34.

82. Археологът на музея [ в Кърджали ] Иван Балкански / Мария Николчовска. //Н о в
ж и в о т (Кърджали), № 92, 18 май 1993; спец. изд., с. 2.

83. Традиция и култура са събрани в палитрата на носии и накити [в Източните Родопи] / Мария Николчовска. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 92, 18 май 1993; спец. изд., с. 3.

84. На Рождество Христово се възражда Вселената: Етнографско описание на традиционния обичай при българите, преселници от Беломорска Тракия, от селата Съчанли, Манастир, Чадърли и други, Гюмюрджинско / Мария Николчовска. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 245, 18 дек. 1993, с. 5.

1994

85. Изворовата база на етнографската наука и теренната работа на територията на Източните Родопи / Мария Николчовска. // Ф о р у м (Кърджали) 1994, [ б.н ], с. 16-25.

86. Производство на сачове в Кърджалийско / Мария Николчовска. // И з в. музеите Юж. България, 20, 1994, с. 203-211.

87. Отражение на събитията от 1913 г. върху народната култура в Ивайловградско / Мария Николчовска. // Р о д о п и, 1994, № 1, с. 22-23.

88. Преселниците превръщат в градина пустеещите земи: Първите основатели на най - старото село са българи въглищари от селата Горноселци, Камилски дол, Хухла и Покрован, Ивайловградско, за 250 г. 700 стават къщите в Коджабунар / Мария Николчовска. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 181-182, 17 септ. 1994, с. 7.

89. Етнографските проучвания в Източните Родопи / Мария Николчовска. // Р о д о п с к о
с л о в о, № 13, 7 апр. 1994, с. 6.

1995

90. Тодорова, Стела и др. Водата придобивала вълшебна сила / Стела Тодорова, Мария Николчовска. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 83, 5 май 1995, с. 4; № 84, 6 май 1995, с. 4; № 86, 10 май 1995, с. 5; № 87, 11 май 1995, с. 4; № 90, 16 май 1995, с. 4; № 96, 29-31 май 1995, с. 5.
Културни традиции, свързани с масива Дамбалъ край Момчилград.

91. Тодорова, Стела и др. Обредни практики и представи, свързани с родопския масив Дамбалъ / Стела Тодорова, Мария Николчовска. // Б ъ л г . ф о л к л о р, 1995, № 5, с. 134-145.

1996

92. Николчовска, Мария и др. Последният майстор на воденични камъни от Източни Родопи [ Юсеин Осман ] . / Мария Николчовска, Стела Тодорова. // Р о д о п и , 1996, № 5-6, с.15,18.
Вжи: Н о в .ж и в о т (Кърджали), № 161, 26-28 авг. 1995, с. 5.

93. Наши историци изследват етнокултурните групи / Мая Стоянова, Мария Николчовска; Записа Павел Тенчев. // Р е п о р т е р . д н е с (Кърджали), № 191, 4 окт. 1996, с. 3.
Уредничките в Историческия музей за участието си в Кръглата маса „Кърджали от традициите към модерността”.

1997

94. Николчовска, Мария и др. Мюсюмански култови паметници в Източните Родопи и обредите, свързани с тях / Мария Николчовска, Стела Тодорова. // Б ъ л г . е т н о л о г и я, 1997, № 1-2, с. 59-71.
Също и в: R h o d o p i c a (Смолян), 1999, № 1, с. 207-220.

95. Светецът Акчели баба пак докара майски дъжд: Започнаха традиционните пролетни празници на алианите от Момчилградско / Мария Николчовска. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 97, 28 май 1997, с. 3.

96. Светецът Балъм баба покровителствтва жителите на [ момчилградското ] село Чомаково: Алианските жертвоприношения за плодородие и порядъка на човешкия род / Мария Николчовска.
// Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 113, 19 юни 1997, с. 3.

97. [Двадесет и пет] 25 казана с пилаф раздадоха за берекет в Паничково: Религиозен мюсюлмански обред измолва дъжд всяка година / Мария Николчовска. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 127, 9 юли 1997, с. 3.

1999

98. Николчовска, Мария и др. Мюсюлмански култови паметници в Източните Родопи и обредите, свързани с тях / Мария Николчовска, Стела Тодорова. // R h o d o p i c a (Смолян), 1999, №1, с. 207-221.

99. Коледа в Източните Родопи / Мария Николчовска. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 227, 11-13 дек.1999, с. 6.

2002

100. Връзка на мюсюлманските култови места в Източните Родопи с езическите и средновековни паметници / Мария Николчовска. // R h o d o p i c a (Смолян), 2002, № 1-2, с. 412-431.

2005

101. Следновогодишната обредност в Източните Родопи / Мария Николчовска. //
П а м е т н и ц и . Р е с т а в р а ц и я . М у з е и . 2005, № 1, с. 3-7.

2006

102.Етнографски аспекти на земеделската традиция в Родопите : Практики и способи за обработване на земята, сечива / Мария Николчовска. // Б ъ л га р с к а. е т н о л о г и я, 2006, № 2, с. 174-189.

2017

103. Отдел „Етнография” на РИМ (Регионалния исторически музей), гр. Кърджали през II-та половина на ХХ век /1965-1998 г./ Мария Николчовска. // [П е т д е с е т]
50 години музейно дело в Източните Родопи – проучвания, изследвания и перспективи: Юбилейна научна конф еренция: Сборник. - Кърджали, 2017, с. 5-9.


Сватбени носии, булка и младоженец, с.Манастир, Гюмюрджинско, кр. на ХІХ в.

 

 
Всички права запазени © 2017. Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров", Кърджали
Created Galina Feroli